B??c 1. ??ng ký tài kho?n Onesignal at here https://onesignal.com

B??c 2. Create Add App

– ??t tên cho d? án, sau ?ó click add app

– Ch?n platfrom mà b?n c?n configure, ? ?ây mình ch?n web push vì  mình s? t?o push notification cho web, sau ?ó click next.

– Configure web push: Ch?n ki?u site b?n mu?n intergration, n?u không ch?c ch?n site mà b?n mu?n intergrate là gì thì b?n ch?n m?c ??nh Typical Site 

– Setup site: ?i?n thông tin Setup Site:

+ site name: tên site

+ url site: ? ?ây mình setup site cho miracles

+ Upload icon ?? hi?n th? lên push notification – Permission Prompt Setup: Click Add A Prompt, sau ?ó save

– Config n?i dung notification:

–  Click Save.

B??c 3: Copy Script vào file footer c?a site.